Столична Община

Фини пр. частици

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.
Пределно допустимата концентрация за Фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася към средноденонощната концентрация, осреднена за 24 часа (от 0 до 24 часа). Показаните стойности по-долу са осреднени едночасови стойности.
Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Дружба е 1.21 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 29.04.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Надежда е 1.44 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 29.04.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Хиподрума е 1.29 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 29.04.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Павлово е 1.38 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 29.04.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Копитото е 1.23 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 29.04.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Младост е 1.15 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 29.04.2017 г.

Показваните текущи часови стойности (за ФПЧ10) не могат да бъдат сравнявани с праговата стойност, която се отнася за 24 часа.
Данните са предварителни.
Официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД