Столична Община

Фини пр. частици

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.
Пределно допустимата концентрация за Фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася към средноденонощната концентрация, осреднена за 24 часа (от 0 до 24 часа). Показаните стойности по-долу са осреднени едночасови стойности.
Няма превишение на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Дружба на 20.10.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Надежда е 1.46 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 20.10.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Хиподрума е 1.32 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 20.10.2017 г.

Превишението на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Павлово е 1.03 пъти при норма 50.0 µg/m3 , осреднени за 24 часа (от 0 до 24 часа) на 20.10.2017 г.

Няма превишение на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Копитото на 20.10.2017 г.

Няма превишение на праговите стойности на ФПЧ10 за АС Младост на 20.10.2017 г.

Показваните текущи часови стойности (за ФПЧ10) не могат да бъдат сравнявани с праговата стойност, която се отнася за 24 часа.
Данните са предварителни.
Официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД